Menaxhimi dhe Koordinimi

Një ekip i menaxhimit të projektit do të krijohet që në fillim të projektit me stafin e të gjithë organizatave partnere. Ekipi do të punojë në bazë të rregullave dhe neneve të përcaktuara në Marrëveshjen e Përgjithshme të Partneritetit. Organizata partnere do të organizojnë dhe marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e projektit dhe do të raportojë mbi gjendjen e zbatimit të projektit.

Veprimi 1.1 Përgatitja e Aktiviteteve
Veprimi 1.2 Takime koordinuese të projektit
Veprimi 1.3 Menaxhimi i Projektit
Veprimi 1.4 Verifikimi i shpenzimeve