logoKëshilli i Qarkut Vlorë është një njësi territoriale dhe administrative që përfshin njsi te qeverisjes vendore me lidhje dhe interesa të përbashkëta tradicionale, gjeografike, ekonomike dhe sociale (rrethet e Vlorës, Sarandës dhe Delvinës). Vlora është shquar për burimet e shumta natyrore, biodiversitetin e pasur dhe korridoret ekologjike, me shumë asete natyrore, klimën, ujin, arkeologjinë, historinë, kulturën si dhe burimet njerëzore