LogoreiiRajoni i Ishujve Jonianë (Π.Ι.Ν) është një autoritet publik dhe njësi administrative e decentralizuar e qeverisë Greke.
Përgjegjësia e tij kryesore është të planifikojë, programojë, koordinojë dhe zbatojë politikat kombëtare për zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor të rajonit. Stafi i Rajonit të Ishujve Jonianë përbëhet nga inxhinierë dhe ekspertë të tjerë të shërbimeve publike dhe infrastrukturës në fusha të ndryshme.