Metodologjia e Projektit

Metodologjia e projektit fushata e mbledhjes të të dhënave në terren e cila do të jape informacionin e nevojshëm për datën, kohën e saktë dhe koordinatat gjeografike të matjeve që do të merren. Për validitimin e hartave satelitore, do të kryhen matje në terren për këto parametra fiziko-kimike:a) Temperatura, b) Transparenca e ujit, c) Klorofil-a.