milieukontaktMilieukotakt International Shqipëri (MIA) ka në fokus të zhvillojë një lëvizje të qëndrueshme dhe demokratike e cila ka dukshmëri të lartë në shoqëri, te aftë të rrisë ndërgjegjen e publikut dhe të luajër një rol të rëndësishëm në hartimin e politikave dhe proceseve vendimmarrëse, në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Tre janë elementet që udhëheqin në projektet e Milieukontakt: ndërtimi i kapaciteteve, përfshirja e qytetarëve dhe zgjidhja e problemeve mjedisore