DecentradepirusAdministrata e Decentralizuar e Epirit- Maqedonia Perëndimore/ Drejtoria e Ujrave të Epirit (EDW) – është përgjegjëse veçanërisht për mbrojtjen dhe menaxhimin e ujërave në rajonin e Epirit dhe ushtron kompetencat e saj në Administratën e Decentralizuar të Epirit – Maqedonisë Perëndimore në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ajo do të jetë në bashkëpunim të vazhdueshëm me Ministritë përkatëse, për të trajtuar dhe adresuar më mirë problemet dhe çështjet nën juridiksionin e saj.
Drejtoria e Ujrave të Epirit ka selinë në Janinë dhe përbëhet nga këto departamente, të cilët gjithashtu kanë qendrën në Janinë:
a) Departamenti i Monitorimit dhe Mbrojtjes së Burimeve Ujore
b) Departamenti i Zhvillimit të Mardhënieve Bilaterale
c) Departamenti i Logjistikës dhe Komunikimit