Milieukontakt Albania
Adresa : Rr.Xhorxhi Martini, Pall. Teuta Konstruksion, Shk.3, Ap.8
Kodi Postar : 1700
Qyteti : Tirane
Shteti : Shqiperi Tel : +355 42 256 528
Fax : +355 42 256 528
@ Email : office@milieukontakt.org

WEB : http:www.milieukontakt.org