Επιτόπια συλλογή στοιχείων, ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων (ΕπΣΣΑ)/ In situ
data collection, analysis and reporting (ISDCAR)

Οι εκθέσεις θα πρέπει να παράγωται από μια κοινή επιστημονική ομάδα των Εργοληπτών μαζί με τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα σχετικά με τις εκστρατείες επικύρωσης και της προτεινόμενης δράσης σε συγκεκριμένους τομείς των διασυνοριακών περιφερειών. Στατιστικά μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων.

Δράση 4.1 Ανάπτυξη Προδιαγραφών–Τεχνικών Λεπτομερειών Προγράμματος/Καμπάνιας Συλλογής Δεδομένων Πεδίου
Δράση 4.2 Συλλογή Δεδομένων Πεδίου
Δράση 4.3 Ανάλυση Δεδομένων και τελικές εκθέσεις