Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Διαδικτυακού Συστήματος Δορυφορικής
Παρακολούθησης (ΟΔιΣυΔοΠ)/ Satellite Data Handling and Management System (SDHMS)

Μήκος ακτογραμμής της Αυλώνας είναι 244 χμ. Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων και το σύστημα διαχείρισης θα περιγράφει λεπτομερώς όλα τα σχετικά με τις προδιαγραφές διαπιστευτήρια των δορυφορικών δεδομένων για 24 μήνες. Θα καθορίζει τη μορφή των δεδομένων, ακριβή γεωγραφική θέση, η συχνότητα των δορυφορικών συνεδρίασης και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

Δράση 3.1 Ανάπτυξη Προδιαγραφών Υπηρεσίας ΟδιΣυΔοΠ
Δράση 3.2 Υλοποίηση του ΟΔιΣυΔοΠ
Δράση 3.3 Ανάπτυξη Προδιαγραφών Απαιτήσεων Δορυφορικών Δεδομένων (Χρώμα Θάλασσας και Δεδομένα Θερμοκρασίας)