Διοίκηση και Διαχείριση του Έργου

Μια ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, θα πρέπει να καθιερωθεί από το ξεκίνημα του έργου με προσωπικό από όλους τους οργανισμούς-εταίρους .Θα λειτουργήσει με βάση τους κανόνες και τα αντικείμενα που καθορίζονται στη Ολική Εταιρικη Συμβαση (OLP) Οργάνωση εταίρος θα οργανώσει και θα συμμετάσχει σε όλες τις συναντήσεις του έργου και να υποβάλει αναφορές προόδου σχετικά με την κατάσταση της υλοποίησης του έργου

Δράση 1.1 Προετοιμασία Δραστηριότητες
Δράση 1.2 Συναντήσεις Συντονισμού του Έργου
Δράση 1.3 Διαχείριση έργου
Δράση 1.4 Έλεγχος Δαπανών