Στο̒χη του Ε̒ργου

1. Δημιουργία υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα.

2. Εφαρμογή ενός συντονισμένου σχεδίου για την προστασία του περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση του κοινού ζητήματος του ευτροφισμού για το σύνολο των θαλάσσιων υδάτων της περιοχής των τριών εμπλεκομένων περιφερειών του προγράμματος IPA CBC.

3. Να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να λειτουργήσουν με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. και την εθνική νομοθεσία.

4. Να χρησιμοποιήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας για την παρατήρηση της Γης και των ΤΠΕ, με την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή εργασία της Δημόσιας Διοίκησης.

5. Να ενσωματώση την ειδική επιστημονική γνώση για την επίλυση των κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

6. Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των παράκτιων υδάτων.

Υπο-στόχοι του Ε̒ργου

1. Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου ∆ιαδικτυακού Συστήµατος ∆ορυφορικής Παρακολούθησης των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων Ελλάδας – Αλβανίας, σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο επί του συνόλου της επιλέξιµης περιοχής του προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία. Το σύστηµα θα είναι διαθέσιµο µέσω του ∆ιαδικτύου στους πολίτες, την επιστηµονική κοινότητα και τις αρµόδιες αρχές.
2. Για την ανίχνευση ειδικών παράκτιες περιοχές όπου ο κίνδυνος ευτροφισμού είναι υψηλότερο από ό, τι συνήθως και να επιχειρηματολογούν τόσο πολύ και για τις αιτίες του προβλήματος όσο και για τον αντίκτυπό της.
3. Παραγωγή εκθέσεων επαλήθευσης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης των µετρήσεων (δορυφορικών και επί τόπου) του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές (που συμμετέχουν ως εταίροι σε αυτό το έργο) να αναληφθούν δράσεις που θα αντιμετωπίζουν καλύτερα τα κοινα προβλήματα των παράκτιων περιοχών.

Decentralized Administration Epirus-Western Macedonia- Water Directorate Epirus (EDW)


The Water Directorate Epirus is responsible in particular for the protection and management of water in the region of Epirus and exercises its competences on Decentralised Administration in accordance with the legislation. Must be in constant cooperation with the relevant Ministries to treat and better address the problems and issues under its jurisdiction.