Αναµενόµενα Αποτελέσµατα

1. ∆ηµιουργία ενός δικτύου προσώπων σε υψηλό επιτελικό επίπεδο (εκπρόσωποι αρχών επιφορτισµένων µε την σχετική αρµοδιότητα από το νόµο) και επιστηµόνων-ερευνητών σχετικά µε ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό ζήτηµα για όλη την επιλέξιµη παράκτια θαλάσσια περιοχή του προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας.
2. ∆ηµιουργία µιας κοινής ψηφιακής βάσης δεδοµένων που σχετίζεται µε τον κίνδυνο ευτροφισµού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων της συνολικής επιλέξιµης περιοχής του προγράµµατος, µε δορυφορικά δεδοµένα και µετρήσεις από επιτόπιες παρατηρήσεις.
3. Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου ∆ιαδικτυακού Συστήµατος ∆ορυφορικής Παρακολούθησης των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων Ελλάδας – Αλβανίας, σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο.
4. Παραγωγή εκθέσεων επαλήθευσης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης των µετρήσεων (δορυφορικών και επί τόπου) του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος σχετικά µε τον κίνδυνο ευτροφισµού.

Αποτελέσματα του ´Εργου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Αλβανία θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί από κοινού σε επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών και όχι για ερευνητικούς σκοπούς, μια πιο καινοτόμα προσέγγιση για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος του κινδύνου του ευτροφισμού.
– H δορυφορική τηλεπισκόπηση παρέχει τα μέσα για μια συνολική καιαδιάλειπτη παρακολούθηση των υδάτων από το διάστημα η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην δειγματοληπτική παρακολούθηση η οποία θα είναι μια προστιθέμενη αξία για όλες τις δραστηριότητες αντιστάθμισης του κινδύνου που πρέπει να αναληφθούν στο μέλλον.
– Θα δημιουργηθούν συνεργασίες με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτό το έργο μαζί με αυτά που είχαν προγραμματιστεί από το δίκτυο της επιτόπιας παρακολούθησης από την Εδική Γραμματεία Υδάτων του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος.
– Απόκτηση τεχνογνωσίας από τις αρμόδιες αρχές (Αλβανίας και Ελλάδας) της παράκτιας περιοχής ενδιαφέροντος σε σχέση με τον κίνδυνο ευτροφισμού.
– Καθορισμός συγκεκριμενών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.