Μεθοδολογία του ´Εργου

Η μεθοδολογία του έργου έχει βασίστεί στις προδιαγραφές της συλλογής δεδομένων που θα παρέχoυν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ημερομηνία, την ακριβή ώρα και τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μετρήσεων που πρέπει να ληφθούν. Για την επικύρωση των δορυφορικών χαρτών, θα γίνουν επιτόπιες μετρήσεις για τις παρακ τω φυσικοχημικές παραμέτρους: α) Θερμοκρασία, β) Διαφάνεια του νερού,γ)
Χλωροφύλλη-α.