Περιγραφή του Έργου

Η ιδέα ξεκίνησε από τις Οδηγίες για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και την ελληνική εθνική νομοθεσία (λεπτομέρειες στο τμήμα Β.8) τα οποὶα θετου̒ν σαφείς στόχους όσον αφορά την παρακολούθηση του κινδύνου ευτροφισµού. Στο πλαίσιο αυτό του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας / ∆ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και είδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας επικοινώνησε με το αντίστοιχο Διεύθυνση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αυλώνας έτσι ώστε σε µία πολύ καινοτόµο προσέγγιση αντιµετώπισης ενός περιβαλλοντικού ζητήµατος, αυτό του κινδύνου ευτροφισµού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων. έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις πλέον ημέρες παρατήρησης της Γης και την εξέλιξη των ΤΠΕ και συχνά αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο το οποίο θα παραδώσει ένα συστατικό παρακολούθηση μέσω δορυφόρου.
Σήµερα, οι τεχνικές ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης και γενικότερα η Γεω-πληροφορική επιστήµη είναι αρκετά ώριµες για να δώσουν λύσεις σε σειρά περιβαλλοντικών προβληµάτων, όντας ταυτόχρονα στην πρώτη γραµµή της καινοτοµίας.
Στην παρούσα πρόταση έργου οι αρµόδιες κρατικές αρχές συνεργάζονται άρτια σε µία πολύ καινοτόµο προσέγγιση αντιµετώπισης ενός περιβαλλοντικού ζητήµατος, αυτό του κινδύνου ευτροφισµού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων. έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις πλέον ημέρες παρατήρησης της Γης και την εξέλιξη των ΤΠΕ και συχνά αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο το οποίο θα παραδώσει ένα συστατικό παρακολούθηση μέσω δορυφόρου. Σήµερα, οι τεχνικές ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης και γενικότερα η Γεω-πληροφορική επιστήµη είναι αρκετά ώριµες για να δώσουν λύσεις σε σειρά περιβαλλοντικών προβληµάτων, όντας ταυτόχρονα στην πρώτη γραµµή της καινοτοµίας.

Προκειμένου να ενισχυθεί η εταιρική σχέση από την αλβανική πλευρά ήρθε σε επαφή Milieukontakt Διεθνές Αλβανία (MIA), μια παρατηρημένη ιδιωτικός οργανισμός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τιράνων Milieukontakt, η οποία με την εμπειρία του μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή εκτέλεση των δράσεων που περιγράφονται στην παρούσα πρόταση.

Η θάλασσα αποτελεί για τις περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, και Αυλώνας Αλβανίας (Vlore), πέρα από φυσική σύνδεση, αποτελεί και έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που άµεσα ή έµµεσα συνδέεται µε την ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Οι πιο σηµαντικοί τοµείς της οικονοµίας της περιοχής, όπως ο τουρισµός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συνδέονται απόλυτα µε τη θάλασσα και την ποιότητα των υδάτων της. Η σηµασία εποµένως της ανάγκης για την παρακολούθηση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε αυτούς τους τοµείς είναι κάτι περισσότερο από εµφανής.
Μία από τις σηµαντικότερες απειλές του θαλάσσιου παράκτιου οικοσυστήµατος, όπως περιγράφεται και στα κείµενα των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για τα Νερά, και η θαλάσσια στρατηγική είναι ο κίνδυνος ευτροφισµού.
Ο ευτροφισµός των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων επέρχεται από την προσθήκη τεχνητών ή φυσικών ουσιών, όπως τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα των λιπασµάτων, που φτάνουν στη θάλασσα µέσω επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, αλλά και του αποχετευτικού συστήµατος.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η µεγάλη αύξηση του φυτοπλαγκτόν στα νερά, το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως απώλειες στη βιοποικιλότητα, υποβάθµιση του οικοσυστήµατος, επιβλαβής άνθιση φυκιών και έλλειψη οξυγόνου στο βυθό των υδάτων.
Άλλα αρνητικά αποτελέσµατα είναι ότι, κάποια είδη µπορεί να παρουσιάσουν αύξηση του πληθυσµού η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά τα άλλα είδη. Για παράδειγµα, ο εµπλουτισµός µε θρεπτικά συστατικά των θαλάσσιων υδάτων ενισχύει την ανάπτυξη φυκιών (algae bloom), η οποία οδηγεί σε µια σειρά διασυνδεδεµένων βιολογικών και χηµικών αντιδράσεων που µπορεί να υποβαθµίσουν σηµαντικά την ποιότητα του νερού και να απειλήσουν την υγεία του ανθρώπου και τη βιωσιµότητα των έµβιων πόρων στην παράκτια ζώνη.
Σε γενικές γραµµές, ο ευτροφισµός έχει αναδειχθεί ως ένας βασικός επιβλαβής ανθρωπογενής παράγοντας στα παράκτια οικοσυστήµατα του πλανήτη µε πολύ σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις και πλείστα αρνητικά παραδείγµατα ανά την υφήλιο.
Το παρόν έργο στοχεύει στο να ενισχύσει τις παρούσες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήµατος των δύο κρατών, αναµειγνύοντας όλες τις κατά το νόµο αρµόδιες κρατικές αρχές καθώς και την πανεπιστηµιακή-ερευνητική τοπική κοινότητα. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί επίσης στο να επωφεληθούν οι εταίροι από τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αίτηµα για συµµόρφωση µε αυτές.
Πιο συγκεκριµένα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος (και άλλοι φορείς), έχουν κατευθύνει µεγάλες επενδύσεις στον τοµέα της διαστηµικής τεχνολογίας που καλύπτουν αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα έτσι ώστε να υπάρχει αυτή τη στιγµή η τεχνογνωσία από διάφορους ιδιωτικούς φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να υποστηρίξουν τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου έργου.